Privacy - VAPIANO SK

Privacy

Zásady ochrany súkromia (Privacy Policy)

 

1.Ochrana súkromia a Vaše osobné údaje

Spoločnosť VAP Franchising s.r.o (Vapiano) sa zaväzuje chrániť súkromie svojich užívateľov a hostí. Cieľom týchto zásad ochrany súkromia (ďalej len „Zásady ochrany súkromia“) je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme, definujeme a využívame Vaše údaje (ako sú definované nižšie).Tieto zásady sa vzťahujú na nami zhromaždené alebo Vami poskytnuté informácie, či už prostredníctvom našich Webových stránok (vrátane optimalizovanej verzie Webových stránok pre mobilné zariadenia, ktorá je prístupná z Vášho prenosného zariadenia), alebo akýmkoľvek iným spôsobom (napr. telefonicky). Ich účelom je tiež pomôcť Vám pri rozhodovaní o používaní našich Webových stránok a našich produktov a služieb. Prečítajte si zásady, aby ste im porozumeli.Všetky Vaše osobné údaje budú uchovávané a používané v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (“GDPR”) a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa GDPR vykonáva, a akoukoľvek legislatívou, ktorá ho úplne alebo sčasti nahrádza, ako aj prípadnou ďalšou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť, aké informácie o Vás zhromažďujeme a uchovávame, alebo ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv uvedených v bode 9 nižšie, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu info@stage.vapiano.angrynerds.dev

Správcom Vašich údajov na účely GDPR je spoločnosť Vap Franchising s.r.o. Václavské náměstí 841/3, 11000 Prague, IČO: 08693374, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka č. C 323387

Správcom vašich údajov na účely zdieľania osobných informácií pri žiadosti o prácu je spoločnosť BENELAN, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 47 603 160.Odoslaním životopisu spoločnosti BENELAN, s.r.o., uchádzač udeľuje spoločnosti BENELAN, s.r.o. súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto životopise za účelom účasti v súčasných i budúcich výberových konaniach na obsadenie voľnej pracovnej pozície, a to na dobu 1 roka. Udelený súhlas môže uchádzač kedykoľvek jednostranne odvolať vyhlásením adresovaným BENELAN, s.r.o. Spoločnosť BENELAN, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 47 603 160 informuje uchádzačov v zmysle ust. § 11 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a ďalej v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR“), že bude spracovávať uchádzačove osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise výhradne za účelom výberu zamestnanca vo výberovom konaní, tak aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu týmto k údajom, ako aj k ich inému zneužitiu. Tieto údaje môžu byť použité na iné účely alebo poskytnuté inej osobe iba s výslovným súhlasom uchádzača, okrem výnimiek stanovených v právnych predpisoch. Ak požiada uchádzač o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu spoločnosť BENELAN, s.r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Ďalšie práva a povinnosti strán sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov a „GDPR“.

2.Aké údaje na našich Webových stránkach zhromažďujeme

Keď navštívite naše Webové stránky (vrátane optimalizovanej verzie Webových stránok pre mobilné zariadenia prístupné z Vášho prenosného zariadenia), môžeme zhromažďovať určité osobné údaje o Vás a o službách, ktoré využívate. Môžeme napríklad zhromažďovať údaje o tom, ako používate náš web, aké stránky navštevujete a aké funkcie používate. Údaje nám môžete poskytnúť niekoľkými spôsobmi:Niektoré údaje sú zhromažďované automaticky nami alebo poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú obchodné funkcie na náš pokyn, vrátane prípadov, keď navštívite Webové stránky, kliknete na určité odkazy na nich alebo inak komunikujete s našimi službami. Napríklad:• údaje spojené s históriou prehliadania, údaje spojené s používaním súborov cookie, ktoré nám pomáhajú poskytovať lepšie služby prostredníctvom Webových stránok;• prostredníctvom e-mailovej korešpondencie s nami; v takom prípade môžeme uchovávať obsah Vašich e-mailových správ spolu s Vašou e-mailovou adresou a našimi odpoveďami;• používaním našich Webových stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia z Vášho prenosného zariadenia, vrátane údajov o Vašej fyzickej polohe, pokiaľ ste s ich použitím súhlasili.• Na účely správy systému môžeme zhromažďovať informácie o Vašom počítači, vrátane IP adresy, operačného systému, typu prehliadača a zemepisnej polohy Vášho počítača, ak sú k dispozícii. Súhrnné informácie môžeme tiež odovzdávať našim inzerentom. Ide o štatistické údaje o činnostiach a vzorkách prehliadania, ktoré Vás neidentifikujú ako jednotlivcov.• Ak sa prihlásite ako potenciálny franšízant, môžeme Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a spracovávať aj počas procesu náboru franšízantov. Požiadame Vás o poskytnutie určitých informácií prostredníctvom on-line formulára, aby sme mohli posúdiť Vašu vhodnosť ako nášho franšízového partnera, vrátane Vašej kvalifikácie a finančnej spôsobilosti. Vaše údaje použijeme na overenie Vašej žiadosti, na analytické a štatistické účely a na to, aby sme Vás mohli kontaktovať. Právnym základom pre spracovanie je nutnosť urobiť určité predzmluvné úkony a pokiaľ s Vami bude uzavretá zmluva, budú údaje spracované aj za účelom plnenia franšízovej zmluvy. V niektorých prípadoch (napríklad keď Vás kontaktujeme, aby sme zodpovedali Vaše otázky) môžu byť právnym základom spracovania Vašich údajov naše oprávnené záujmy.

3.Ako používame Vaše údaje

Vaše údaje budeme uchovávať, používať a zverejňovať na naše oprávnené obchodné účely, vrátane nasledujúcich:• aby sme Vás informovali o dôležitých zmenách v našom podnikaní;• aby sme zodpovedali Vaše otázky;• aby sme Vám mohli poskytovať ďalšie služby prostredníctvom zdieľania vašich údajov s ďalšími spoločnosťami v rámci našej obchodnej skupiny, ako aj s dôveryhodnými tretími stranami. Bližšie informácie sú uvedené v bode 7 nižšie o zdieľaní vašich osobných údajov;• aby sme mohli poskytovať informácie regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak sme na to povinní alebo oprávnení

.4.Právny základ spracovania Vašich údajov

Podľa GDPR sú hlavnými dôvodmi, z ktorých vychádzame, aby sme mohli spracovávať Vaše údaje, nasledujúce:• Potreba údajov pre plnenie našich právnych povinností – podliehame určitým právnym požiadavkám, ktoré od nás môžu vyžadovať spracovanie Vašich údajov. Môžeme byť tiež zo zákona povinní oznámiť Vaše údaje regulačnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní;• Naše oprávnené záujmy – môžeme spracovávať Vaše údaje za účelom napĺňania našich oprávnených záujmov, pokiaľ sme dospeli k záveru, že tieto záujmy neprevažujú nad Vašimi právami a slobodami, vrátane Vášho práva na ochranu Vašich údajov. Medzi naše oprávnené záujmy patrí odpovedať na Vaše žiadosti a otázky, umožniť používateľom prístup na Webové stránky a ich prezeranie, komunikovať s Vami o našich službách, značkách a produktoch a zabezpečiť, aby naša prevádzková činnosť prebiehala vhodným a efektívnym spôsobom;• Súhlas – za určitých okolností Vás môžeme požiadať o súhlas so spracovaním Vašich údajov určitým spôsobom.

5.Ako vaše údaje zdieľame

Za určitých okolností budeme vaše údaje zdieľať s ďalšími stranami. Podrobnosti o týchto stranách sú uvedené nižšie spolu s dôvodmi zdieľania údajov.• Ďalšie strany v rámci našej obchodnej skupiny: Vaše údaje môžu byť zdieľané s našimi pobočkami, vrátane našej materskej spoločnosti, pretože niektoré funkcie spracovania v rámci spoločnosti Vapiano sú centralizované. Vaše údaje nebudú zdieľané so žiadnou z našich zahraničných pobočiek.• Dôveryhodné tretie strany: Aby sme mohli poskytovať určité služby, budeme Vaše údaje zdieľať s externými poskytovateľmi služieb, ako sú spoločnosti poskytujúce IT infraštruktúru, poskytovatelia hostingu a správy webových stránok a aplikácií, mapovanie polohy, monitorovanie podvodov, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia e-mailovej logistiky a marketingové agentúry. Vaše údaje nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou, pokiaľ to nebude nevyhnutné na to, aby Vám mohla byť poskytnutá služba.• Regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní: Ako je uvedené vyššie, ak dostaneme žiadosť od regulačného orgánu alebo orgánu činného v trestnom konaní a pokiaľ to GDPR a ďalšie zákony povoľujú, môžeme týmto orgánom alebo agentúram oznámiť určité osobné údaje.• Noví vlastníci. Pokiaľ sa my alebo naša firma zlúčime s inou firmou alebo spoločnosťou alebo našu firmu iná firma alebo spoločnosť prevezme, budeme vaše osobné údaje zdieľať s novými vlastníkmi firmy alebo spoločnosti a ich poradcami. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

6.Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Vaše údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutne potrebnú na účel alebo účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Kritériá, ktoré použijeme na určenie doby uchovávania, budú závisieť od povahy údajov a účelu, na ktorý sú uchovávané. Pokiaľ napríklad získame Vaše údaje prostredníctvom prihlášky do súťaže, budeme ich uchovávať po dobu nevyhnutnú na usporiadanie súťaže. Pokiaľ Vaše údaje získame, keď sa uchádzate o zamestnanie, budeme ich uchovávať po dobu nevyhnutnú pre spracovanie Vašej žiadosti a vedenie štatistík žiadostí. Priamy marketing vám budeme poskytovať tak dlho, pokiaľ bude Váš súhlas s priamym marketingom aktívny a nebude odvolaný. Za určitých okolností sa môže stať, že aj po vymazaní alebo anonymizácii Vašich údajov si budeme musieť niektoré ich časti ponechať (napríklad Vašu e-mailovú adresu), aby sme splnili naše povinnosti podľa GDPR alebo iných právnych predpisov alebo na účely odhaľovania podvodov

.7. Vaše práva súvisiace s Vašimi údajmi

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás uchovávame, Vám prináležia určité práva. Podrobnosti o týchto právach a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené nižšie. Predtým, než budeme môcť konať na základe Vašej žiadosti, budeme vyžadovať preukázanie Vašej totožnosti.-Právo na prístup. Máte právo nás kedykoľvek požiadať o kópiu údajov, ktoré o Vás uchovávame, a o informáciu o povahe týchto údajov a spôsobe ich použitia. Pokiaľ na to máme riadny dôvod a pokiaľ to GDPR umožňuje, môžeme Vašu žiadosť o kópiu Vašich údajov alebo niektoré časti takejto žiadosti odmietnuť. Pokiaľ Vašu žiadosť alebo niektorú jej časť odmietneme, oznámime Vám dôvody, ktoré nás k tomu viedli. • Právo na opravu alebo doplnenie. Ak údaje, ktoré o vás máme, nie sú presné alebo sú zastarané alebo neúplné a vyžadujú zmenu alebo opravu, máte právo na opravu, aktualizáciu alebo doplnenie údajov. Môžete nám dať vedieť písomne ​​alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu resp. e-mailovú adresu. • Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame, napr. ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, alebo ak je naše spracovanie týchto údajov založené na Vašom súhlase a neexistujú žiadne iné právne dôvody , na základe ktorých by sme mohli tieto údaje spracovávať. Právo vzniesť námietku alebo obmedziť spracovanie. Za určitých okolností máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov tak, že nás budete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailovej adrese. Napríklad pokiaľ Vaše údaje spracovávame na spracovanie, ktoré by prevažovali nad Vašimi právami a záujmami. Máte tiež právo vzniesť námietku proti používaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu. Môžete mať tiež právo obmedziť naše používanie Vašich údajov, napríklad v situácii, keď ste spochybnili správnosť údajov, počas následného obdobia, kedy overujeme ich správnosť. • Právo na prenositeľnosť údajov. V určitých prípadoch máte právo získať všetky údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete nás požiadať, aby sme tieto údaje odovzdali Vám alebo priamo nejakej inej organizácii.Toto právo existuje vo vzťahu k údajom:• ktoré ste nám v minulosti poskytli; a• ktoré spracovávame automatizovanými prostriedkami. Hoci sme radi, že takéto požiadavky vznášate, nie sme schopní zaručiť technickú kompatibilitu so systémami ostatných organizácií. Nemôžeme tiež vyhovieť žiadostiam, ktoré sa týkajú údajov iných osôb bez ich súhlasu. Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailovej adrese. Svoje práva môžete uplatniť bezplatne.Väčšina vyššie uvedených práv podlieha určitým obmedzeniam a výnimkám. Pokiaľ nebudeme môcť žiadosti o uplatnenie Vašich práv vyhovieť, oznámime Vám dôvody.

10.Súhlas

Pokiaľ spracovávame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť zrušením odberu prostredníctvom odkazu uvedeného v každom oznámení priameho marketingu alebo tak, že nás budete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailovej adrese.

11.Cookies

Podobne ako iné komerčné webové stránky, používajú aj naše Webové stránky technológiu zvanú „cookies“ a protokoly webového servera na zhromažďovanie informácií o tom, ako sú naše Webové stránky používané. Súbor cookie je veľmi malý textový dokument, ktorý často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor. Keď navštívite nejakú webovú stránku, počítač tejto stránky požiada Váš počítač o povolenie uložiť tento súbor do časti Vášho pevného disku určenej špeciálne pre súbory cookie. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a protokolov webového servera môžu zahŕňať dátum a čas návštevy, zobrazené stránky, čas strávený na našich webových stránkach a webové stránky navštívené tesne pred našimi webovými stránkami a tesne po nich. Súbory cookie nám v spojení so súbormi protokolu nášho webového servera umožňujú vypočítať celkový počet návštevníkov našich webových stránok a určiť, ktoré časti webových stránok sú najobľúbenejšie. To nám pomáha získavať spätnú väzbu, aby sme mohli vylepšovať naše webové stránky a poskytovať našim zákazníkom lepšie služby. Súbory cookie nám neumožňujú zhromažďovať žiadne Vaše osobné údaje av súboroch cookie spravidla neukladáme žiadne osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Typy cookies, ktoré používame:

·       ZÁSADNÉ SÚBORY COOKIES – používame tzv. nevyhnutné súbory cookie, aby sme vám mohli poskytovať služby poskytované elektronicky a zlepšovať kvalitu týchto služieb. Používanie základných súborov cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie Webových stránok. Tieto súbory sa inštalujú najmä na účely zapamätania prihlasovacích relácií alebo vyplňovania formulárov a tiež na účely súvisiace s nastavením možností ochrany osobných údajov;·       ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIES – analytické súbory cookie umožňujú kontrolovať počet návštev a zdroje návštevnosti našich Webových stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú viac a ktoré menej obľúbené, a pochopiť, ako sa používatelia na konkrétnej stránke pohybujú. To nám umožňuje študovať štatistiky a zlepšovať výkon našich webových stránok. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné, takže nie sú určené na identifikáciu Vašej osoby. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste naše Webové stránky navštívili;·       FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES – funkčné súbory cookie si pamätajú Vaše voľby, napríklad jazykové preferencie, a prispôsobujú im webové stránky. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo upozorňoval na potrebné a funkčné súbory cookie, čo však povedie k tomu, že niektoré časti webových stránok nebudú fungovať správne.·       MARKETINGOVÉ – REKLAMNÉ SÚBORY COOKIES – marketingové a reklamné súbory cookie umožňujú prispôsobiť zobrazovaný reklamný obsah Vašim záujmom, a to nielen na webových stránkach, ale aj mimo nich. Môžu ich inštalovať reklamní partneri prostredníctvom našich Webových stránok. Na základe informácií z týchto súborov cookie a aktivít na iných webových stránkach je vytvorený váš záujmový profil. Marketingové a reklamné súbory cookie neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale identifikujú Váš internetový prehliadač a hardvér. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, budeme Vám aj naďalej môcť zobrazovať reklamy, ktoré však nebudú prispôsobené Vašim preferenciám.

SPRÁVA NASTAVENIA COOKIES• Použitie súborov cookie na zhromažďovanie údajov ich prostredníctvom, vrátane prístupu k údajom uloženým v zariadení užívateľa, vyžaduje Váš súhlas. Webové stránky získavajú súhlas užívateľa prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať podľa nižšie popísaných pravidiel.• Súhlas nie je vyžadovaný pre zásadné súbory cookie, ktorých použitie je nevyhnutné pre poskytovanie telekomunikačných služieb na Webových stránkach (prenos dát pre zobrazenie obsahu). Okrem súhlasu s inštaláciou súborov cookie prostredníctvom banneru so súbormi cookie by ste navyše mali zachovať príslušné nastavenia prehliadača, ktoré Vám umožnia ukladať súbory cookie z Webových stránok do Vášho koncového zariadenia.• Odvolanie súhlasu so zhromažďovaním súborov cookie na Webových stránkach je možné prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Na banner sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo „Spravovať súbory cookie“, ktoré je k dispozícii na každej podstránke Webových stránok.

Po zobrazení banneru môžete svoj súhlas odvolať kliknutím na tlačidlo „Spravovať súbory cookie“. Potom presuňte posuvník vedľa vybranej kategórie súborov cookie a stlačte tlačidlo „Uložiť nastavenia a zavrieť“. Odvolanie súhlasu s používaním súborov cookie je možné aj prostredníctvom nastavenia prehliadača.

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookies• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647• Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Užívateľ si môže kedykoľvek overiť stav svojho aktuálneho nastavenia ochrany osobných údajov v používanom prehliadači pomocou nástrojov dostupných na nasledujúcich odkazoch:• http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory• http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENZmena nastavenia Vášho prehliadača môže obmedziť používanie zásadných aj nepovinných súborov cookie. Upozorňujeme však, že to môže výrazne sťažiť alebo znemožniť používanie Webových stránok. Automatizované rozhodovanieNebudeme vo vzťahu k Vám robiť žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výhradne na automatizovanom spracovaní Vašich údajov a ktoré by pre Vás mali právne dôsledky alebo sa Vás inak podobným spôsobom významne dotýkali.

12. Prístupnosť Webových stránok

• Spoločnosť Vapiano si uvedomuje, že je dôležité poskytovať Webové stránky, ktoré budú prístupné všetkým a budú sa ľahko používať. V tejto časti je popísaný náš trvalý záväzok sprístupňovať naše online služby a sú tu vysvetlené niektoré funkcie prístupnosti týchto Webových stránok.• Prístupnosť Webových stránok znamená, že ich môžu používať aj osoby so zdravotným postihnutím. Presnejšie povedané, prístupnosť Webových stránok znamená, že osoby so zdravotným postihnutím môžu Webové stránky vnímať, chápať, prechádzať nimi a komunikovať s nimi a že môžu prispievať. Tieto Webové stránky obsahujú nasledujúce funkcie, ktoré by mali užívateľom uľahčiť prístup k týmto stránkam:• poskytnutie mapy stránok;• každý obsah a dekoratívny obrázok by mal umožňovať pridanie alternatívneho textu, takže ak sú obrázky vypnuté alebo sa nezobrazujú, užívateľ si môže prečítať, čo sa na obrázku zobrazuje;• prehliadanie Webových stránok je usporiadané v logickom poradí zhora nadol zľava doprava;• jasne definovaný viditeľný stav pri nabehnutí a zaostrení (záložka) pre každý odkaz;• možnosť prejsť na hlavný obsah stránky obídením hlavnej ponuky pri použití klávesnice;• správne kódovanie HTML pre zoznamy, tabuľky a úvodzovky;• možnosť pohybovať sa po webe a mať prístup ku všetkým funkciám iba pomocou klávesnice;• všetky polia a popisky vo formulároch, vrátane chybových hlásení, sú jasne označené a majú správny zápis;• kombinácia vizuálneho kontrastu farieb textu a pozadia spĺňa správny pomer pre ľahkú čitateľnosť celého textu a• čitateľnosť webových stránok pri použití veľkej veľkosti textu v prehliadači Internet Explorer.

13. Zmeny našich Zásad ochrany súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme kedykoľvek aktualizovať. Pokiaľ v budúcnosti zmeníme naše Zásady ochrany súkromia, budeme vás o podstatných zmenách alebo aktualizáciách našich Zásad ochrany súkromia informovať e-mailom, ak budeme mať k dispozícii vašu e-mailovú adresu.